EHBO Ruurlo
ANBI

ANBI

Eerste Hulp bij Ongelukken Afd. Ruurlo (EHBO Ruurlo) is een ANBI. Dat betekent dat wij
geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over een schenking of nalatenschap. Op deze
pagina zijn gegevens gepubliceerd, die de overheid verplicht stelt voor ANBI’s.

De doelstelling van EHBO Ruurlo is:
a. Het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken;
b. Het verstrekken van hulp bij sport- en spelwedstrijden, manifestaties, beurzen,
open dagen, etc., zgn. de hulpverlening.

EHBO Ruurlo tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als praktisch
onderricht gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken;
b. Het organiseren van herhalingscursussen met als doel om de aangeleerde competenties te
onderhouden en te verdiepen;
c. Het aanschaffen en uitreiken van hulpmiddelen en materialen;
d. Alle andere wettige middelen
e. Het organiseren van de hulpverlening met behulp van een potentieel aan hulpverleners
onder leiding van de coördinator E.H.B.O. bij evenementen.

Bestuurssamenstelling
– Voorzitter: Dhr. Nijhof, H.
– Secretaris: Mw. Groot Bramel, M.
– Penningmeester: Mw. Brandwacht, I.
– Coördinator opleidingen en hulpverlening: Mw. Brandwacht, I.

– Coördinator evenementen hulpverlening: Dhr. Oomen, B.Beloningsbeleid
Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning (salaris) voor het uitvoeren van werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden in principe vergoed.
De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld voor het vervullen van hun functie.

BELEIDSPLAN

EHBO RUURLO

Versie 2.0

01 januari 2023

Hoofdstuk 1 Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2023-2028 van EHBO Ruurlo. Dit plan beschrijft de

doelstellingen en acties van deze vereniging voor de komende jaren.

In dit beleidsplan wordt getracht duidelijk te maken wat deze vereniging in de

periode 2023-2028 in grote lijnen wil doen om de vereniging EHBO Ruurlo goed te laten functioneren binnen de doelstellingen die gesteld zijn in de statuten van onze vereniging.

Binnen deze kleine organisatie zetten diverse mensen zich elke week weer in om de activiteiten vorm te geven en waar nodig aan hulpverlening te doen.

Hoofdstuk 2 Beschrijving van de vereniging

2.1 Historie

EHBO Ruurlo is opgericht op 09-05-1953

EHBO Ruurlo vormt een onderdeel van de Nationale Bond.

Hoofdstuk 3 Missie en Visie van de vereniging

3.1 Missie

a. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp
   bij Ongelukken;

b. De vereniging verstrekt op verzoek tegen betaling hulp bij sport- en
    spelwedstrijden, manifestaties, beurzen, open dagen, etc., zgn. de hulpverlening.

3.2 Visie

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als
   praktisch onderricht gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken;

b. Het organiseren van herhalingscursussen met als doel om de aangeleerde
    competenties te onderhouden en te verdiepen;

c. Het aanschaffen en uitreiken van hulpmiddelen en materialen;

d. Alle andere wettige middelen

e. Het organiseren van de hulpverlening met behulp van een potentieel aan
    hulpverleners onder leiding van de coördinator E.H.B.O. bij evenementen.

Hoofdstuk 4 Zetel en Organisatie EHBO Ruurlo

4.1 Zetel EHBO Ruurlo

     Statutaire naam : Eerste Hulp bij Ongelukken Afd. Ruurlo

     Verkorte Naam : EHBO Ruurlo

     Zetel : Ruurlo

     Eerste inschrijving KvK : ……………..

     Akte laatste statutenwijziging :10-03-2016

     KvK-nummer : 40103776

     Bankrekening : NL36 RABO 035 6713 997

     Fiscaalnummer :………………
     ANBI:  RSIN 816428542

4.2 Organisatie EHBO Ruurlo

    Bestuur:

Voorzitter : Dhr. Nijhof, H.
Secretaris : Mw. Groot Bramel, M.
Penningmeester : Mw. Brandwacht, I.

Coördinator opleidingen en hulpverlening

Coördinator evenementen hulpverlening

: Mw. Brandwacht, I.

: Dhr. Oomen, B.

4.3 Contactgegevens EHBO Ruurlo

Website : https://ehboruurlo.nl
E-mailadres : info@ehboruurlo.nl
Postadres: Koopmanstraat 18, 7261GX, Ruurlo

Hoofdstuk 5 Activiteiten voor de komende periode

De komende periode zal de focus gelegd worden op het verbeteren van de

organisatie rondom de herhalingsavonden, de hulpverlening en de zorg voor

aanvulling en back-up binnen het bestuur.

5.1 Organisatie rondom de herhalingsavonden
      De herhalingslessen worden momenteel erg druk bezocht. Om te voorkomen
     dat de overdracht van de lesstof in de toekomst in het geding komt, gaat de
     aankomende periode gezocht worden naar een vorm waarin de les kwaliteit
     geborgd is voor de toekomst.

5.2 Organisatie rondom de hulpverlening
      Voor onze vereniging en onze opdrachtgevers van evenementen is
      hoogwaardig en constante hulpverlening wenselijk. Om dit in de toekomst zo
      goed mogelijk te borgen, gaan we de aankomende periode bezien hoe wij dit
      kunnen realiseren. Dit zal inzet vragen van het bestuur en de leden van onze
      vereniging.

5.3 Zorg voor voldoende bestuursleden plus back-up.
      Het bestuur wil zorg dragen van continuïteit van de vereniging. Om dit te
      realiseren vinden wij het noodzakelijk om voor de verschillend functies een
      back-up te organiseren. De uitdaging voor de aankomende periode is om
      voor alle belangrijke functies binnen de vereniging een adequate back-up te
      realiseren.

Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

6.1 Beloningsbeleid
      Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen
      beloning(salaris) voor het uitvoeren van werkzaamheden. Gemaakte
      kosten worden in principe vergoed. De bestuursleden ontvangen geen
      vacatiegeld voor het vervullen van hun functie.